VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Cô-rinh-tô 15:20-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 523 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:51:36
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2009; 2721 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:50:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:28-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/22/2012; 568 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:50:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:2-7; Phi-líp 2:7-8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/20/2016; 973 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:50:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2019; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:49:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/4/2006; 2376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:47:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:47:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:17-18
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/12/2013; 427 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:44:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 522 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:44:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Hoàng Siêu
C:4/7/2013; 654 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:44:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 140  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.