VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 2:1-14
Pastor Hồ Long
C:12/18/2016; 805 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:58:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:26-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/5/2010; 1806 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:57:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 2186 xem 33 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:50:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/20/2012; 1153 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:50:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:47-57
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 1116 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:50:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-18; Thi-thiên 79:13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:48:51
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Rô-ma 12:3-11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/5/2009; 1222 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:47:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:0-4:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1266 xem
Xem lần cuối 11/20/2019 4:45:27
Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 7454 xem
Xem lần cuối 11/20/2019 4:45:25
Đọc  Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 137  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.