VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 521 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:31:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:24-25; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 505 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:31:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/18/2012; 452 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 3:30:3
Đọc  Chia sẻ
Pastor Kevin Kinchen
C:4/27/2008; 250 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 3:29:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/26/2003; 666 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1245 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 3:28:40
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 35:18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; 1 Sa-mu-ên 15:22; Hê-bơ-rơ 10:24; Giăng 11:41
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/28/2010; 897 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:28:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 3:1-8
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/14/2016; 1245 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/16/2014; 690 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:27:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/22/2010; 3102 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:26:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  37 / 162  Tiếp  Cuối

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.