VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 23:3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/24/2016; P: 4/29/2016; 1111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 20:48:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 12:7; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 1014 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 20:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:3-17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/3/2016; 1191 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 20:50:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 1175 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 23:40:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:2-7; Phi-líp 2:7-8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/20/2016; 1351 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 13:4:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 26; 1 Cô-rinh-tô 9:26-27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1451 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 20:53:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-15; Rô-ma 12:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/6/2016; P: 3/9/2016; 1367 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 20:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:16; Ma-thi-ơ 3:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/21/2016; P: 2/27/2016; 933 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 17:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 892 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 20:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 1243 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 11:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.