VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/3/2011; 2220 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 10:40:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2786 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 9:33:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/20/2011; 2520 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 20:49:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2011; 2037 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 21:28:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/27/2011; 2297 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:4:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/20/2011; 3469 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 12:32:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/13/2011; 2438 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 15:23:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/30/2011; 2768 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 23:18:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/23/2011; 2048 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 21:33:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 2551 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 6:7:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.