VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 16:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/12/2017; 204 xem
Xem lần cuối 58.14 phút
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-2:7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/14/2016; P: 3/1/2016; 735 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 14:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/14/2016; P: 2/24/2016; 623 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 20:25:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/14/2016; P: 2/19/2016; 1876 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 4:6:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-4; 1 Sa-mu-ên 23:16-18; Truyền-đạo 4:9-10; Giăng 15:15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 856 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 22:14:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 584 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 19:30:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 399 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 13:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 1954 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 23:52:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 8:29:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/16/2014; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 3:39:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.