VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/7/2012; 934 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/4/2020 10:24:9
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:3
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/31/2012; 784 xem
Xem lần cuối 2/6/2020 16:15:7
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/26/2012; 935 xem
Xem lần cuối 1/30/2020 21:43:16
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:30-51
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/17/2012; 744 xem
Xem lần cuối 1/7/2020 5:19:13
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/15/2012; 1616 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/30/2020 20:34:3
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/15/2012; 1581 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 3:11:29
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:16-18
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/13/2012; 1123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 0:50:51
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/13/2012; 944 xem
Xem lần cuối 2/14/2020 22:48:6
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/18/2011; 1355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/27/2019 17:26:50
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/4/2011; 1209 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 13:12:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.