VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1306 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:37:19
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:10-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/23/2014; 946 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 20:8:7
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/18/2013; 837 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 7:16:18
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/11/2013; 773 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 13:41:7
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:5/12/2013; 1099 xem
Xem lần cuối 8/12/2020 10:57:55
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/24/2013; 1052 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 12:51:57
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/27/2013; 1379 xem
Xem lần cuối 8/9/2020 4:17:19
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/16/2012; 1000 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 13:40:42
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1089 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 3:18:41
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1045 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 9:35:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.