VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1366 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 3:33:19
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:10-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/23/2014; 1078 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 19:41:11
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/18/2013; 919 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 23:21:14
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/11/2013; 846 xem
Xem lần cuối 6/19/2021 9:46:2
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:5/12/2013; 1166 xem
Xem lần cuối 6/16/2021 23:13:31
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/24/2013; 1140 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 11:6:27
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/27/2013; 1488 xem
Xem lần cuối 6/16/2021 9:6:30
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/16/2012; 1111 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 23:20:55
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2021 10:54:36
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 20:29:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.