VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1244 xem
Xem lần cuối 10/12/2019 21:16:5
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:10-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/23/2014; 872 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 17:54:39
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/18/2013; 794 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 17:54:0
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/11/2013; 735 xem
Xem lần cuối 10/15/2019 3:50:38
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:5/12/2013; 1055 xem
Xem lần cuối 10/4/2019 18:32:55
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/24/2013; 990 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 11:16:22
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/27/2013; 1290 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 6:36:28
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/16/2012; 932 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:31:21
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1004 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2019 11:6:29
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 976 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 0:57:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.