VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 2:20
Ông Trương Anh
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 624 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 7:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/28/2015; P: 6/29/2015; 492 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 17:43:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/28/2015; P: 6/29/2015; 216 xem
Xem lần cuối 10/14/2020 9:4:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 223 xem
Xem lần cuối 10/7/2020 20:16:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 425 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 14:26:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 28:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:16:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 28:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 418 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:44:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31; Sáng-thế Ký 1:27-28; Ê-phê-sô 6:7-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 339 xem
Xem lần cuối 10/13/2020 22:56:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31; Sáng-thế Ký 1:27-28; Ê-phê-sô 6:7-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 645 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 17:10:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18
Pastor Timothy Williamson
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 967 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:41:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 45  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.