VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/28/2014; 779 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:47:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:13-14; Ma-thi-ơ 1:20-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2014; 615 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 13:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2014; 520 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 331 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 12:21:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 571 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 7:54:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/30/2014; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 9:30:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 552 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2014; 451 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:15:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 20:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/9/2014; 434 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:49:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 34  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.