VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/13/2014; 394 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 7:11:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:29-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/6/2014; 582 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 8:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/30/2014; 394 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 16:56:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/23/2014; 473 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 5:7:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-29
Pastor John Altfeltis
C:3/16/2014; 370 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 2:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/9/2014; 825 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 12:37:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/2/2014; 528 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 18:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2014; 600 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 9:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 375 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 14:14:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2014; 454 xem
Xem lần cuối 9/9/2019 18:51:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 30  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.