VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 408 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 11:21:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 16:7:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:56:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:39-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2015; 433 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 11:21:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 378 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 15:34:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 538 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 22:1:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 396 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:50:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2015; 381 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:45:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2015; 605 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2015; 491 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 16:11:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 36  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.