VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 100
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 534 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 21:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-17; Giô-ên 2:28
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:2/1/2015; 696 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 22:46:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 861 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 21:13:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 805 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 9:57:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 607 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 11:41:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2; Thi-thiên 137:23-25
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 542 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 4:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:4
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 817 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 5:53:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 751 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 3:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 17:18; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 763 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 5:49:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-26
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 1006 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 9:49:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.