VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 103; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 783 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 19:26:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 593 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 9:8:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2; Thi-thiên 137:23-25
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 5:58:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:4
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 768 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 1:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 730 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2019 17:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 17:18; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 724 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 12:46:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-26
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 975 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 6:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/5/2014; 737 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 13:20:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 834 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/10/2019 5:31:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/21/2014; 625 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 16:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.