VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
3 Giăng 1:2
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 476 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 3:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 614 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:22:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 438 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 1:42:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 509 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 19:33:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/22/2017; 793 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 6:13:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Ca-thương 3:23; Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 1022 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 10:6:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/11/2016; 537 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 8:13:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 616 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 5:45:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 708 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 482 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 20:7:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.