VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

3 Giăng 1:2
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 346 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 14:8:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 460 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:31:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 355 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 18:52:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 396 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 10:48:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/22/2017; 703 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 2:32:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Ca-thương 3:23; Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 887 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 20:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/11/2016; 430 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 6:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 489 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 8:15:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 545 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 15:36:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 364 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 6:31:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.