VietChristian
VietChristian
svtk.net
Cô-lô-se 3:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 1564 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 0:23:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; P: 11/22/2018; 1073 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 12:52:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 1142 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 10:51:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 546 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2024 12:14:9
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 1142 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 18:13:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 946 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 3:50:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/4/2018; P: 11/14/2018; 1091 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 3:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/4/2018; 1009 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 8:6:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 1153 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 19:29:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 969 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 19:22:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.