VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 662 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 19:21:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 526 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 15:52:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 299 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 12:29:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 1308 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:35:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1369 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 19:36:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1235 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 6:58:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1679 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 18:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1712 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 8:10:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1586 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 20:54:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:11-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 671 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 9:28:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.