VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1557 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 3:56:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1402 xem 35 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 16:12:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 378 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 22:22:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1624 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 5:21:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 670 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 6:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/22/2014; P: 6/29/2014; 473 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 23:34:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/15/2014; 586 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 5:12:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:37-52
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/15/2014; 780 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 4:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/15/2014; 602 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 4:24:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 821 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 22:39:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.