VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1621 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 20:39:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1481 xem 36 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 20:9:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 422 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/1/2021 20:52:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1662 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 12:39:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 707 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/26/2021 12:29:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/22/2014; P: 6/29/2014; 509 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/2/2021 0:16:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/15/2014; 620 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 16:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:37-52
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/15/2014; 814 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 14:49:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/15/2014; 637 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 6:10:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 900 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 1:17:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.