VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 6:57:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 244 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 13:16:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 324 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 15:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 170 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 8:59:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 242 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 10:53:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 305 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 16:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 20:13:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 139 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 3:36:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:43-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 291 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 7:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.