VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 179 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 9:15:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 276 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 0:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 224 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 19:57:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 189 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 4:16:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 311 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 20:53:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 169 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 2:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 391 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 2:8:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 323 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 10:3:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 15:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 232 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 23:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.