VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:36:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 267 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 2:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 229 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:36:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 348 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 7:53:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 202 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 12:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 431 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 20:35:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 371 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 5:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 281 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 12:17:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:0:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 272 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 23:24:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.