VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 9:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 3:44:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 331 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 19:32:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 17:5:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 277 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 13:0:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 218 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 12:38:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 365 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 11:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 209 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 11:58:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 12:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 334 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 18:37:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.