VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 0:36:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 326 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 1:34:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 283 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 23:58:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 264 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 20:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 207 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 11:48:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 353 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 18:47:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 202 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 18:17:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 264 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 3:18:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 326 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 19:8:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 188 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 10:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.