VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 11:29:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 252 xem 9 lưu
Xem lần cuối 16.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 22:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 331 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 6:7:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 3:1:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 419 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 11:19:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 349 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:6:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 265 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 21:57:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 17:18:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 257 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 22:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.