VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 225 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 1:28:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 237 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 20:3:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 208 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 4:5:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 161 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 8:15:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 18:44:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2018; P: 11/7/2018; 255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 5:45:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/16/2018; P: 11/4/2018; 206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 8:39:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/9/2018; P: 11/3/2018; 248 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 17:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/2/2018; P: 11/2/2018; 241 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 3:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/26/2018; P: 9/19/2018; 267 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 8:5:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.