VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 502 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2021 19:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 445 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 5:50:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 384 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 18:1:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 382 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 23:20:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 421 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 6:28:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 565 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 9:30:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 372 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2021 3:38:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2021 5:48:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/25/2018; 573 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2021 15:17:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 409 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 10:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.