VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 22:31-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/22/2017; 630 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 11:57:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:28-37; Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 415 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 16:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 374 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 3:43:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4; Giăng 1:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 408 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 12:46:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 441 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:8:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 370 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 3:47:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 422 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 19:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:14; Gióp 35:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 392 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:16:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 701 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 15:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 1:47-53; Dân-số Ký 35:9-13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 367 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 18:42:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.