VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 394 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 14:13:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/20/2017; 302 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 9:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 28:15-18; Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 397 xem 6 lưu
Xem lần cuối 47.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/6/2017; 406 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 0:28:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/30/2017; 444 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:53:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4:6-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 552 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 10:31:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/16/2017; 414 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:52:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/9/2017; 739 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 11:51:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 437 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 0:39:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/25/2017; 345 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:51:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.