VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Cô-rinh-tô 1:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 311 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 1:57:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 563 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:24-25; Rô-ma 8:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 336 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 23:15:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 45:9-15; Khải-huyền 19:6-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/12/2017; 422 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 15:55:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/5/2017; 437 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:24:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 276 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 13:10:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 13:8:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 562 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 13:4:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 236 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 20:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 275 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 22:46:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.