VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 8:14; Gióp 35:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 396 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 19:25:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 705 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/28/2019 20:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 1:47-53; Dân-số Ký 35:9-13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 369 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/31/2019 4:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:10-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 460 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 16:51:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 193 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 8:26:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 343 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 5:2:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 390 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 7:19:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 472 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 8:27:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8.18-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 333 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 1:23:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 625 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 6:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 13  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.