VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Thi-thiên 91:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/14/2021; P: 2/28/2021; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 18:12:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4.10a; 1 Cô-rinh-tô 3:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/18/2020; P: 10/24/2020; 241 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 22:0:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13.3-10; Ga-la-ti 6:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 20:41:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:14,24-25,40-19; Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 212 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 21:34:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/27/2020; P: 10/6/2020; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 15:26:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:12-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/20/2020; P: 9/25/2020; 259 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2021 12:49:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:14-7:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 251 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:23:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 5:20,23,24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 272 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:49:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:40; 2 Sa-mu-ên 21:15-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/23/2020; P: 8/25/2020; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 0:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/16/2020; P: 8/20/2020; 249 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.