VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 435 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 17:56:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 502 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 2:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 39
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 458 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 19:52:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 442 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 19:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 9:33:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 304 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 0:16:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:11-25
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/9/2017; P: 4/11/2017; 405 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 11:17:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 423 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 8:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 473 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 21:34:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 407 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 5:24:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.