VietChristian
VietChristian
httl.org

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 400 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 15:26:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 15:59:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 39
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 431 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 15:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 414 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 4:36:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 3:11:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 274 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 7:24:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:11-25
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/9/2017; P: 4/11/2017; 378 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 5:39:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 384 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 13:37:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 435 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 15:33:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 374 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 19:47:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.