VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 7:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 3:39:54
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1484 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 13:49:37
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 985 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:0:55
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1134 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 21:17:50
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1064 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 3:11:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 966 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 14:38:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1030 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 22:45:40
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 950 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 20:29:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1497 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 18:50:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 943 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:19:54
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.