VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2014; 979 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 12:54:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 2166 xem 35 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 12:37:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1725 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:19:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 2433 xem 43 lưu
Xem lần cuối 7/24/2020 23:22:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 1054 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 21:58:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 2441 xem 57 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 21:23:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 1284 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 15:10:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 2435 xem 33 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 9:5:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/30/2014; 1089 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 5:25:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/23/2014; 905 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 13:42:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 72  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.