VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 95:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/31/2010; 935 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:12:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23-24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/24/2010; 816 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:12:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/17/2010; 906 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 21:8:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/10/2010; 987 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:12:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/3/2010; 978 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:43:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/13/2009; 1234 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 23:32:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/6/2009; 1407 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:13:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/5/2009; 1016 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:13:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/16/2009; 1193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:13:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2009; 923 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:13:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.