VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 15:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/10/2010; 875 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 5:51:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/3/2010; 821 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 7:24:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/13/2009; 1034 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 16:13:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/6/2009; 1277 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 12:1:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/5/2009; 913 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 7:13:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/16/2009; 1098 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 3:31:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2009; 816 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 3:54:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-7
Pastor Garrett Sederholm
C:10/31/2009; 1659 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:24:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/20/2009; 828 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 4:38:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/8/2009; 1049 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 5:37:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.