VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:20-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/9/2014; 1668 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 6:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:6-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/2/2014; 1356 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 0:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/16/2014; 1381 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 4:26:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:22a, 24-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/7/2010; 1624 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 21:11:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/31/2010; 1733 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:16-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/24/2010; 1657 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 23:39:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:12-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/17/2010; 1638 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 21:6:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/3/2010; 1476 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 11:18:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:6-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/26/2010; 1633 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 3:57:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:2-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/19/2010; 1553 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 11:24:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.