VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 6:33; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 824 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 9:51:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:19; Thi-thiên 104:24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/22/2017; 1176 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:24:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 1207 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 15:28:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 863 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 9:1:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:4; Thi-thiên 82:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 966 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 19:7:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 1021 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 12:29:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 904 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 20:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 876 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:46:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 1034 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 4:21:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:3-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 714 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 14:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.