VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 6:33; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 739 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 11:44:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:19; Thi-thiên 104:24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/22/2017; 1078 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 12:1:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 1120 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:53:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 777 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 10:12:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:4; Thi-thiên 82:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 890 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 23:59:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 937 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 21:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 815 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:52:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 789 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 12:43:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 923 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:19:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:3-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 635 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 6:54:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.