VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:1-14; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/29/2015; P: 11/30/2015; 951 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 7:5:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/8/2015; P: 11/16/2015; 849 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 23:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/1/2015; P: 11/2/2015; 1052 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 20:25:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-42
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 880 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 13:13:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20; Sáng-thế Ký 1:26; Giăng 1:12; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 1221 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 23:58:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:12; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 1089 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 7:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 851 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 1:26:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:21; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/30/2015; P: 9/5/2015; 1348 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 11:53:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1567 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 15:31:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-3; Gióp 8:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15; 2 Sa-mu-ên 3:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 1253 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 6:48:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 78  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.