VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/2/2014; 2543 xem 38 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 3:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/23/2014; 1657 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:39:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6; Mác 9:23; Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:1; Ma-thi-ơ 21:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/16/2014; 1966 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 13:41:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/9/2014; 2312 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 3:50:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/2/2014; 1944 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 20:37:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:12-21; Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/26/2014; 1671 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 14:18:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Dân-số Ký 13:31-33; Dân-số Ký 14:6-9; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/19/2014; 1772 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 20:25:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1900 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-xê-chi-ên 36:26; Giăng 3:3; Rô-ma 12:2; Tít 3:5; Gia-cơ 1:18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/5/2014; 1921 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 11:51:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:23-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/29/2013; 1778 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 5:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 78  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.