VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Sáng-thế Ký 35:1; Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/15/2013; 1253 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 0:17:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32; Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2013; 1002 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2021 17:27:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13; Ma-thi-ơ 25:1-30; Lu-ca 10:25-37; Lu-ca 16:1-15; Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2013; 1052 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 18:22:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 21:33-46; Ma-thi-ơ 22:1-14; Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/25/2013; 1299 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 21:26:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:4-5; 1 Cô-rinh-tô 4:20; Ma-thi-ơ 6:10; Mác 16:15-20; Giăng 3:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/18/2013; 1535 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 10:18:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25-26; Ma-thi-ơ 6:5-6; Giăng 4:35-37; Ma-thi-ơ 13:47-48
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/28/2013; 1507 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/17/2021 17:54:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 1169 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 12:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 979 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2021 0:33:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/30/2013; 1986 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 21:1:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-8; Thi-thiên 25:12-14; 1 Giăng 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/9/2013; 2141 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 16:57:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 78  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.