VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ma-thi-ơ 28&1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 889 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 4:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:20-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 834 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 17:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/9/2017; 667 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 9:51:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 767 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/19/2021 22:45:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/26/2017; P: 4/2/2017; 640 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 19:43:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-2; Giăng 13:13; Giăng 3:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 664 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 4:57:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 1038 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 22:34:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ê-phê-sô 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2017; P: 3/8/2017; 555 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 12:46:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18; Sáng-thế Ký 2:24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 905 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:32:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:14-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/12/2017; 1318 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 3:12:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.