VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 12:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2011; 931 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 12:18:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/13/2011; 822 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 1:48:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 47:1-1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/27/2011; 576 xem
Xem lần cuối 6/17/2019 4:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 47:1-1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/20/2011; 419 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 13:48:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/13/2011; 811 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 2:9:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 547 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 18:22:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2011; 675 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 12:21:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.