VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/3/2011; 2359 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 1:0:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2988 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 20:54:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/20/2011; 2617 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 23:49:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2011; 2169 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 16:32:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/27/2011; 2454 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 21:19:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/20/2011; 3699 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 18:36:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/13/2011; 2628 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 23:40:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/30/2011; 2892 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 7:2:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/23/2011; 2182 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 20:2:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 2716 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 3:51:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.