VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/3/2011; 2213 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:58:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2760 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:59:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/20/2011; 2515 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 10:25:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2011; 2029 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 13:54:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/27/2011; 2292 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 4:46:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/20/2011; 3449 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 22:16:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/13/2011; 2429 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 5:3:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/30/2011; 2757 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 17:47:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/23/2011; 2041 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 19:39:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 2542 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 16:54:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.