VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Cảm Thấy Như Là Ý Chúa

Sáng-thế Ký 27
Joyce Meyer
C:5/19/2018; 52 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/8/2018 17:45:33
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Những Nỗi Sợ Thông Thường

Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 60 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 7:3:23
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 107 xem
Xem lần cuối 6/7/2018 11:21:33
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 71 xem
Xem lần cuối 6/2/2018 23:50:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

1 Giăng 4:18; Ga-la-ti 5:6
Joyce Meyer
C:10/5/2017; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2018 5:20:39
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tôi Không Làm Gì Được!

2 Cô-rinh-tô 10:5; 2 Ti-mô-thê 1:7
Joyce Meyer
C:9/21/2017; 103 xem
Xem lần cuối 6/2/2018 17:39:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Làm Hết Sức Cho Chúa

Mác 12:30
Joyce Meyer
C:8/31/2017; 74 xem
Xem lần cuối 6/6/2018 1:13:15
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Làm Một Người Phát Ngôn Cho Chúa!

1 Phi-e-rơ 3:10
Joyce Meyer
C:4/27/2017; 69 xem
Xem lần cuối 6/7/2018 14:5:7
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đức Tin Nhìn Thấy Mình Qua Đôi Mắt Thiên Chúa

1 Giăng 4:4
Joyce Meyer
C:4/22/2017; 98 xem
Xem lần cuối 5/27/2018 7:59:1
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúng Ta Làm Gì?

Ga-la-ti 6:9
Joyce Meyer
C:4/13/2017; 90 xem
Xem lần cuối 6/12/2018 17:32:42
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm