VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Cảm Thấy Như Là Ý Chúa

Sáng-thế Ký 27
Joyce Meyer
C:5/19/2018; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 18:19:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Những Nỗi Sợ Thông Thường

Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 84 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 138 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 95 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

1 Giăng 4:18; Ga-la-ti 5:6
Joyce Meyer
C:10/5/2017; 122 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 17:36:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tôi Không Làm Gì Được!

2 Cô-rinh-tô 10:5; 2 Ti-mô-thê 1:7
Joyce Meyer
C:9/21/2017; 131 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Làm Hết Sức Cho Chúa

Mác 12:30
Joyce Meyer
C:8/31/2017; 95 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:24
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Làm Một Người Phát Ngôn Cho Chúa!

1 Phi-e-rơ 3:10
Joyce Meyer
C:4/27/2017; 89 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Nhìn Thấy Mình Qua Đôi Mắt Thiên Chúa

1 Giăng 4:4
Joyce Meyer
C:4/22/2017; 114 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 10:16:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúng Ta Làm Gì?

Ga-la-ti 6:9
Joyce Meyer
C:4/13/2017; 111 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:37
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm