VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Cảm Thấy Như Là Ý Chúa

Sáng-thế Ký 27
Joyce Meyer
C:5/19/2018; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 20:29:39
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Những Nỗi Sợ Thông Thường

Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 65 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 20:33:29
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 117 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 12:40:13
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 74 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 20:19:22
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

1 Giăng 4:18; Ga-la-ti 5:6
Joyce Meyer
C:10/5/2017; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2018 12:43:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tôi Không Làm Gì Được!

2 Cô-rinh-tô 10:5; 2 Ti-mô-thê 1:7
Joyce Meyer
C:9/21/2017; 105 xem
Xem lần cuối 8/4/2018 6:53:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Làm Hết Sức Cho Chúa

Mác 12:30
Joyce Meyer
C:8/31/2017; 77 xem
Xem lần cuối 7/31/2018 3:39:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Làm Một Người Phát Ngôn Cho Chúa!

1 Phi-e-rơ 3:10
Joyce Meyer
C:4/27/2017; 73 xem
Xem lần cuối 8/5/2018 15:6:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đức Tin Nhìn Thấy Mình Qua Đôi Mắt Thiên Chúa

1 Giăng 4:4
Joyce Meyer
C:4/22/2017; 101 xem
Xem lần cuối 8/6/2018 15:36:3
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúng Ta Làm Gì?

Ga-la-ti 6:9
Joyce Meyer
C:4/13/2017; 93 xem
Xem lần cuối 7/21/2018 0:47:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm