VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Sáng-thế Ký 39:1-3,20-23; Thi-thiên 75:6-7
Joyce Meyer
C:7/26/2020; 207 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 2:58:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 31-6-8
Joyce Meyer
C:7/20/2020; 261 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 23:6:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:31; Thi-thiên 125:1-2; Thi-thiên 118:4-6
Joyce Meyer
C:7/9/2020; 260 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 10:24:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Joyce Meyer
C:7/11/2019; 329 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 7:57:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:15
Joyce Meyer
C:5/9/2019; 144 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 16:41:50
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11; Ê-sai 43:18-19
Joyce Meyer
C:3/7/2019; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 16:36:7
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27; Hê-bơ-rơ 11:3; Dân-số Ký 20:2,4; Sáng-thế Ký 13:14-15; Rô-ma 4:17
Joyce Meyer
C:1/20/2019; 204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:48:11
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27
Joyce Meyer
C:5/19/2018; 179 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 20:49:41
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 214 xem
Xem lần cuối 10/11/2021 8:2:43
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 10
Joyce Meyer
C:2/15/2018; P: 9/24/2020; 373 xem
Xem lần cuối 10/13/2021 7:19:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm