VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 13:5-18; 1 Cô-rinh-tô 13:13; ; Phi-líp 4:8
Bạch-Tuyết
C:2/12/2017; P: 3/17/2022; 340 xem
Xem lần cuối 12/3/2023 3:26:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 121:2; Phi-líp 4:13; Gia-cơ 1:5; Ê-sai 40:31
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/18/2022; 264 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 18:33:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 9:8; Phi-líp 4:6-7
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/22/2019; 607 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 5:47:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; 2 Cô-rinh-tô 9:15; Phi-líp 4:19; Gia-cơ 1:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/12/2019; 650 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 14:9:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 343 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 4:10:15
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:3; Rô-ma 3:10; Phi-líp 4:9; 2 Ti-mô-thê 2:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/2/2020; 209 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 17:39:48
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-30; Phi-líp 4:19
Rick Warren
C:12/15/2016; P: 3/10/2020; 989 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 22:28:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:34; Ma-thi-ơ 11:28; Ma-thi-ơ 6:33; Phi-líp 4:6
Châu Sa
C:5/20/2021; 421 xem
Xem lần cuối 11/27/2023 8:36:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:6; Giê-rê-mi 33:3; Phi-líp 4:6; Thi-thiên 56:3-4
Aaron Brown
C:2/13/2022; 499 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 14:22:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Phi-líp 4:8,13
Bạch-Tuyết
C:3/15/2022; 253 xem
Xem lần cuối 12/2/2023 9:16:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm