VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 91 xem
Xem lần cuối 8/5/2020 23:27:0
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 34:4; Phi-líp 4:7
Tiểu Minh Ngọc
C:6/3/2014; P: 12/6/2014; 299 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 1:36:57
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 4:8; Phi-líp 4:7; Giu-đe 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/12/2020; 50 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 22:15:48
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 7:22; Phi-líp 4:8
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2018; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2020 7:58:54
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:14; Ê-phê-sô 4:3; Giăng 8:12; Thi-thiên 31:7; Thi-thiên 119:103; Phi-líp 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2015; 287 xem
Xem lần cuối 7/23/2020 12:37:44
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:2; 1 Giăng 4:17; Phi-líp 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/17/2018; 118 xem
Xem lần cuối 6/25/2020 5:37:18
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:28; Phi-líp 4:7
Tiểu Minh Ngọc
C:10/1/2015; 334 xem
Xem lần cuối 7/27/2020 8:57:0
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8; Phi-líp 4:19
Tiểu Minh Ngọc
C:8/28/2019; 104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 20:9:24
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16; 2 Ti-mô-thê 1:7; 2 Ti-mô-thê 2:1; Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Phi-líp 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:3/27/2019; 115 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 21:35:57
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:1-3
Nguyễn Thiện Nhân
C:3/29/2020; 70 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 20:14:30
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Vườn Thơ