VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Khải-huyền 21:4; Thi-thiên 66:4; Thi-thiên 89:17
Tiểu Minh Ngọc
C:4/3/2021; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 13:39:11
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 5:8; 1 Phi-e-rơ 1:3; Ê-sai 63:7
Tiểu Minh Ngọc
C:4/1/2021; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 21:29:25
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 2:11-13; Ca-thương 3:22-25; Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 89:1
Tiểu Minh Ngọc
C:1/28/2021; 44 xem
Xem lần cuối 4/11/2021 7:1:23
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-5; Rô-ma 13:12-14
Tiểu Minh Ngọc
C:6/25/2020; P: 6/26/2020; 78 xem
Xem lần cuối 3/29/2021 2:59:33
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:19; 1 Cô-rinh-tô 6:14; Giăng 6:47
Tiểu Minh Ngọc
C:4/10/2020; 84 xem
Xem lần cuối 4/10/2021 14:2:47
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 142:5; Giăng 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:3/6/2020; 111 xem
Xem lần cuối 4/9/2021 19:54:7
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 142:5; Giăng 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:3/4/2020; 106 xem
Xem lần cuối 4/11/2021 6:46:35
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 91:15; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; 2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:4
Tiểu Minh Ngọc
C:4/17/2019; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 19:52:19
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 120
Hoa Phụng Tiên
C:3/26/2018; 101 xem
Xem lần cuối 3/29/2021 18:19:11
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 22:12-14; Hê-bơ-rơ 1:3; Giăng 14:1-3
Tiểu Minh Ngọc
C:12/30/2017; P: 1/3/2018; 173 xem
Xem lần cuối 4/3/2021 17:12:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ