VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 4:8; Thi-thiên 64:10; Thi-thiên 97:11
Tiểu Minh Ngọc
C:3/13/2019; 38 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 15:23:49
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 43 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 17:7:42
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:12; Ê-phê-sô 6:6
Tiểu Minh Ngọc
C:3/26/2018; 89 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 20:30:17
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 129 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 19:44:24
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 107 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 20:30:52
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 110 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 10:29:51
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100:3; Thi-thiên 79:13; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:9/21/2017; 76 xem
Xem lần cuối 6/17/2019 13:25:34
Đọc  Chia sẻ
Các Quan Xét 6:16; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 3/31/2017; 120 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 20:32:30
Đọc  Chia sẻ
Thanh Hữu
C:2/23/2017; 127 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 19:13:47
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 96 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 20:34:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ