VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-sai 53:6; Lu-ca 23:33-46
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/2/2010; 1708 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 22:33:36
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 1034 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 9:9:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-43; Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2019; P: 4/23/2019; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/4/2021 8:58:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-12
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:3/24/2002; 1121 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 2:55:42
Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-25
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/24/2013; 461 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 3:44:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1328 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/11/2021 5:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 1142 xem 29 lưu
Xem lần cuối 4/8/2021 3:32:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1747 xem 42 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 18:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1436 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/11/2021 18:52:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2007; 2501 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/7/2021 21:18:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.