VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1379 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 1:43:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:21:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 1034 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 10:52:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2018; P: 12/26/2018; 454 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 5:12:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 205 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 9:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1693 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 11:59:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 823 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 20:26:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 996 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:28:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2085 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 12:26:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 520 xem
Xem lần cuối 11/12/2019 3:27:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.