VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 10:1-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6; Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1845 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 0:55:21
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:1-9; Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/21/2020; 290 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 8:26:28
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 867 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 1:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:18-22; Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1896 xem
Xem lần cuối 5/18/2022 5:13:36
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 9:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/1/2022; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 13:33:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 803 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/11/2022 19:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 361 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 2:39:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:23
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/25/2010; 1343 xem
Xem lần cuối 5/18/2022 17:8:52
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 9:23-27
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/29/2012; 613 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/6/2022 10:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 721 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 13:32:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.