VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Gióp 1:1-12; 1 Phi-e-rơ 4:12-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2009; 1540 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 15:3:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:14; 1 Phi-e-rơ 4:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/21/2019; 290 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 10:50:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:16-30; 1 Phi-e-rơ 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/1/2012; 990 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 9:24:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:4-11; 1 Cô-rinh-tô 14:1-5; 1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/14/2019; P: 7/15/2019; 291 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 1:19:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:2; 1 Phi-e-rơ 4:10-11; Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 441 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 7:3:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:2; 1 Phi-e-rơ 4:10-11; Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 146 xem
Xem lần cuối 11/18/2019 0:20:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:12; 1 Phi-e-rơ 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/12/2012; 1034 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 21:45:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:10
Pastor Doug Kellum
C:1/1/2012; 501 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 6:56:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 996 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 2:51:5
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/1/2015; P: 11/5/2015; 443 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 3:19:0
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 4

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.