VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tình Yêu Cao Cả

Tình Yêu Cao Cả

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 803 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 6:35:44
Xem  Nhắn Tin
Ơn Và Lẽ Thật Trong Chúa Jesus

Ơn Và Lẽ Thật Trong Chúa Jesus

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 780 xem
Xem lần cuối 7/9/2017 18:15:40
Xem  Nhắn Tin
Đầy Dẫy Trong Chúa Jesus

Đầy Dẫy Trong Chúa Jesus

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 699 xem
Xem lần cuối 7/10/2017 2:12:21
Xem  Nhắn Tin
Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 718 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 3:45:35
Xem  Nhắn Tin
Lời Hứa Sự Sống

Lời Hứa Sự Sống

Giăng 1:29-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 649 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 10:56:42
Xem  Nhắn Tin
Đấng Giải Đáp

Đấng Giải Đáp

Ê-sai 45:11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 867 xem
Xem lần cuối 6/27/2017 2:2:9
Xem  Nhắn Tin
Bánh Hằng Sống

Bánh Hằng Sống

Giăng 6:35-36
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 634 xem
Xem lần cuối 7/11/2017 9:52:42
Xem  Nhắn Tin
Bóng Đấng Toàn Năng

Bóng Đấng Toàn Năng

Thi-thiên 91:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 940 xem
Xem lần cuối 7/7/2017 2:33:31
Xem  Nhắn Tin
Con Đường Cứu Rỗi

Con Đường Cứu Rỗi

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 729 xem
Xem lần cuối 7/10/2017 20:42:38
Xem  Nhắn Tin
Sự Sống Trong Đấng Christ

Sự Sống Trong Đấng Christ

Giăng 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 797 xem
Xem lần cuối 7/11/2017 9:52:33
Xem  Nhắn Tin
Sự Mầu Nhiệm Của Lẽ Thật

Sự Mầu Nhiệm Của Lẽ Thật

2 Ti-mô-thê 3:16-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 736 xem
Xem lần cuối 7/1/2017 12:48:39
Xem  Nhắn Tin
Hãy Tin Lời Của Đức Chúa Trời

Hãy Tin Lời Của Đức Chúa Trời

Giăng 1:43-51
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 683 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 18:52:16
Xem  Nhắn Tin
Việc Lớn Của Đức Chúa Trời

Việc Lớn Của Đức Chúa Trời

Giăng 3:3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 623 xem
Xem lần cuối 7/15/2017 22:53:32
Xem  Nhắn Tin
Vâng Phục Dẫn Đến Sự Sống

Vâng Phục Dẫn Đến Sự Sống

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 624 xem
Xem lần cuối 7/17/2017 9:4:56
Xem  Nhắn Tin
Hãy Vâng Theo Ý Chúa

Hãy Vâng Theo Ý Chúa

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 631 xem
Xem lần cuối 7/7/2017 2:33:24
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Của Chúa

Lời Mời Của Chúa

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 554 xem
Xem lần cuối 7/7/2017 2:33:27
Xem  Nhắn Tin
Sự Tái Sanh

Sự Tái Sanh

Giăng 3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 843 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/6/2017 21:54:52
Xem  Nhắn Tin
Gia Hệ Cá Nhân với Thượng Đế

Gia Hệ Cá Nhân với Thượng Đế

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 590 xem
Xem lần cuối 7/8/2017 22:15:1
Xem  Nhắn Tin
Những Bài Tỏ Tình Yêu của Thượng Đế

Những Bài Tỏ Tình Yêu của Thượng Đế

Ê-sai 53:3-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 953 xem
Xem lần cuối 6/19/2017 2:59:14
Xem  Nhắn Tin
Đấng Biết Chúng Ta

Đấng Biết Chúng Ta

Thi-thiên 139:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 977 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 8:4:43
Xem  Nhắn Tin
Quyền Phép Của Sự Ngợi Tôn Chúa

Quyền Phép Của Sự Ngợi Tôn Chúa

Thi-thiên 103:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1145 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 21:52:3
Xem  Nhắn Tin
Không Còn Khát Nữa

Không Còn Khát Nữa

Giăng 4:5-14
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 761 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 6:53:40
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 762 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2017 10:31:58
Xem  Nhắn Tin
Con Đường Thập Giá

Con Đường Thập Giá

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 708 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 6:47:6
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Chịu Chết Vì Chúng Ta

Chúa Giê-xu Chịu Chết Vì Chúng Ta

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 799 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 5:55:1
Xem  Nhắn Tin
Sự Sống Trường Cửu Trong Chúa Giê-xu

Sự Sống Trường Cửu Trong Chúa Giê-xu

Rô-ma 6:22-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 668 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 8:45:31
Xem  Nhắn Tin
Làm Trọn Công Việc Chúa

Làm Trọn Công Việc Chúa

Ê-sai 53:4-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 967 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 10:24:13
Xem  Nhắn Tin
Quyền Năng Thập Giá

Quyền Năng Thập Giá

Rô-ma 6:22-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 653 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 11:8:7
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Chúa Giê-xu Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Ma-thi-ơ 8; Ma-thi-ơ 9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 754 xem
Xem lần cuối 7/5/2017 0:12:20
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Là Gì?

Đức Tin Là Gì?

Hê-bơ-rơ 11:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 3254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/17/2017 7:35:35
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Hê-bơ-rơ 11:1; Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1482 xem
Xem lần cuối 7/18/2017 8:13:37
Xem  Nhắn Tin
Tự Do Trong Chúa Giê-xu

Tự Do Trong Chúa Giê-xu

Rô-ma 8:31-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 776 xem
Xem lần cuối 7/1/2017 16:28:58
Xem  Nhắn Tin
Vác Thập Tự Giá Mình Mà Theo Chúa

Vác Thập Tự Giá Mình Mà Theo Chúa

Ma-thi-ơ 16:24-25
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 926 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 16:25:52
Xem  Nhắn Tin
Được Cứu Nhờ Đức Tin

Được Cứu Nhờ Đức Tin

Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1403 xem
Xem lần cuối 42.39 phút
Xem  Nhắn Tin
Đóng Đinh Trên Thập Giá

Đóng Đinh Trên Thập Giá

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 743 xem
Xem lần cuối 7/12/2017 11:28:6
Xem  Nhắn Tin
Lời Chúa Là Sự Sống

Lời Chúa Là Sự Sống

Ma-thi-ơ 11:2-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1041 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 10:29:11
Xem  Nhắn Tin
Phước Hạnh Cho Người Theo Chúa

Phước Hạnh Cho Người Theo Chúa

Thi-thiên 112:1-4
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1019 xem
Xem lần cuối 7/12/2017 23:2:7
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Ê-sai 9:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1788 xem
Xem lần cuối 7/15/2017 12:57:59
Xem  Nhắn Tin
Phước Trong Chúa Giê-xu Và Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đức Chúa Trời

Phước Trong Chúa Giê-xu Và Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đức Chúa Trời

Ê-sai 55:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1107 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 21:37:14
Xem  Nhắn Tin
Cơ Nghiệp Của Đức Chúa Trời

Cơ Nghiệp Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 1:17-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 834 xem
Xem lần cuối 7/12/2017 11:31:33
Xem  Nhắn Tin
Chuẩn Bị Nhận Lời Hứa

Chuẩn Bị Nhận Lời Hứa

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 633 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 11:7:23
Xem  Nhắn Tin
Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 721 xem
Xem lần cuối 7/14/2017 12:53:50
Xem  Nhắn Tin
Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 729 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 7:23:8
Xem  Nhắn Tin
Nhận Lời Hứa Đắc Thắng

Nhận Lời Hứa Đắc Thắng

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 780 xem
Xem lần cuối 7/13/2017 3:51:7
Xem  Nhắn Tin
Chìa Khóa Của Sự Cứu Độ

Chìa Khóa Của Sự Cứu Độ

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 664 xem
Xem lần cuối 6/13/2017 13:51:4
Xem  Nhắn Tin
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:25-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 922 xem
Xem lần cuối 7/8/2017 18:57:2
Xem  Nhắn Tin
Chúc Phước Đầu Năm

Chúc Phước Đầu Năm

Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1913 xem
Xem lần cuối 7/7/2017 6:24:31
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời

Lời Mời

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 752 xem
Xem lần cuối 7/7/2017 2:49:20
Xem  Nhắn Tin
Tạ Ơn Thật

Tạ Ơn Thật

Thi-thiên 100
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 937 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 7:2:7
Xem  Nhắn Tin
Người Con Trai Hoang Đàng

Người Con Trai Hoang Đàng

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1258 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 1:16:8
Xem  Nhắn Tin
Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Ma-thi-ơ 24:3-14
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 929 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 11:3:6
Xem  Nhắn Tin
Chiến Thắng Những Giới Hạn

Chiến Thắng Những Giới Hạn

1 Sa-mu-ên 16:7-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1018 xem
Xem lần cuối 7/18/2017 23:17:11
Xem  Nhắn Tin
Sự Tạ Ơn Sống

Sự Tạ Ơn Sống

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 931 xem
Xem lần cuối 7/2/2017 10:36:3
Xem  Nhắn Tin
Danh Ngài Là Em-ma-nu-ên

Danh Ngài Là Em-ma-nu-ên

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 793 xem
Xem lần cuối 7/12/2017 22:20:14
Xem  Nhắn Tin
Phuớc Hạnh Trong Chúa

Phuớc Hạnh Trong Chúa

Giô-suê 1:8-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2017 10:10:59
Xem  Nhắn Tin
Chúa Sống Lại

Chúa Sống Lại

Giăng 24:13-25
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 669 xem
Xem lần cuối 7/13/2017 5:23:33
Xem  Nhắn Tin
Vinh Danh Mẹ

Vinh Danh Mẹ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 994 xem
Xem lần cuối 7/19/2017 22:1:30
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Đến Sự Bình An

Lời Mời Đến Sự Bình An

Sáng-thế Ký 7:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1402 xem
Xem lần cuối 7/19/2017 0:24:54
Xem  Nhắn Tin
Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1124 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 22:46:13
Xem  Nhắn Tin
Vinh Danh Cha (2007)

Vinh Danh Cha (2007)

Gia-cơ 5:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 760 xem
Xem lần cuối 7/8/2017 22:0:33
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Đến Với Sự Cứu Độ

Lời Mời Đến Với Sự Cứu Độ

Sáng-thế Ký 8:13-27
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 875 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 9:55:16
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Nhận Lấy Đất Hứa (P3)

Lời Mời Nhận Lấy Đất Hứa (P3)

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 653 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 22:42:27
Xem  Nhắn Tin
Chiếm Lấy Miền Đất Hứa

Chiếm Lấy Miền Đất Hứa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 833 xem
Xem lần cuối 7/1/2017 16:8:6
Xem  Nhắn Tin
Ham Muốn Lời Đức Chúa Trời

Ham Muốn Lời Đức Chúa Trời

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 826 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 7:33:46
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P1)

Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1514 xem
Xem lần cuối 7/12/2017 23:39:21
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P3)

Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P3)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1364 xem
Xem lần cuối 7/21/2017 1:1:25
Xem  Nhắn Tin

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng