VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tình Yêu Cao Cả

Tình Yêu Cao Cả

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 828 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:28:42
Xem  Nhắn Tin
Ơn Và Lẽ Thật Trong Chúa Jesus

Ơn Và Lẽ Thật Trong Chúa Jesus

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 797 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:28:45
Xem  Nhắn Tin
Đầy Dẫy Trong Chúa Jesus

Đầy Dẫy Trong Chúa Jesus

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 717 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:28:47
Xem  Nhắn Tin
Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 733 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:28:49
Xem  Nhắn Tin
Lời Hứa Sự Sống

Lời Hứa Sự Sống

Giăng 1:29-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 673 xem
Xem lần cuối 1/13/2018 2:46:28
Xem  Nhắn Tin
Đấng Giải Đáp

Đấng Giải Đáp

Ê-sai 45:11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 884 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:28:52
Xem  Nhắn Tin
Bánh Hằng Sống

Bánh Hằng Sống

Giăng 6:35-36
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 655 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 11:46:26
Xem  Nhắn Tin
Bóng Đấng Toàn Năng

Bóng Đấng Toàn Năng

Thi-thiên 91:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 965 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 16:53:40
Xem  Nhắn Tin
Con Đường Cứu Rỗi

Con Đường Cứu Rỗi

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 747 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 18:23:8
Xem  Nhắn Tin
Sự Sống Trong Đấng Christ

Sự Sống Trong Đấng Christ

Giăng 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 814 xem
Xem lần cuối 12/29/2017 21:47:34
Xem  Nhắn Tin
Sự Mầu Nhiệm Của Lẽ Thật

Sự Mầu Nhiệm Của Lẽ Thật

2 Ti-mô-thê 3:16-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 757 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 16:53:36
Xem  Nhắn Tin
Hãy Tin Lời Của Đức Chúa Trời

Hãy Tin Lời Của Đức Chúa Trời

Giăng 1:43-51
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 701 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 17:12:50
Xem  Nhắn Tin
Việc Lớn Của Đức Chúa Trời

Việc Lớn Của Đức Chúa Trời

Giăng 3:3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 642 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:28:29
Xem  Nhắn Tin
Vâng Phục Dẫn Đến Sự Sống

Vâng Phục Dẫn Đến Sự Sống

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 644 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 22:57:19
Xem  Nhắn Tin
Hãy Vâng Theo Ý Chúa

Hãy Vâng Theo Ý Chúa

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 650 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 21:29:57
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Của Chúa

Lời Mời Của Chúa

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 577 xem
Xem lần cuối 12/27/2017 0:32:52
Xem  Nhắn Tin
Sự Tái Sanh

Sự Tái Sanh

Giăng 3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 889 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2018 22:47:9
Xem  Nhắn Tin
Gia Hệ Cá Nhân với Thượng Đế

Gia Hệ Cá Nhân với Thượng Đế

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 607 xem
Xem lần cuối 1/2/2018 6:48:21
Xem  Nhắn Tin
Những Bài Tỏ Tình Yêu của Thượng Đế

Những Bài Tỏ Tình Yêu của Thượng Đế

Ê-sai 53:3-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 972 xem
Xem lần cuối 1/14/2018 18:35:15
Xem  Nhắn Tin
Đấng Biết Chúng Ta

Đấng Biết Chúng Ta

Thi-thiên 139:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 998 xem
Xem lần cuối 1/10/2018 20:49:50
Xem  Nhắn Tin
Quyền Phép Của Sự Ngợi Tôn Chúa

Quyền Phép Của Sự Ngợi Tôn Chúa

Thi-thiên 103:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1177 xem
Xem lần cuối 1/10/2018 20:49:52
Xem  Nhắn Tin
Không Còn Khát Nữa

Không Còn Khát Nữa

Giăng 4:5-14
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 781 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:27:56
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 777 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/7/2018 8:8:6
Xem  Nhắn Tin
Con Đường Thập Giá

Con Đường Thập Giá

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 724 xem
Xem lần cuối 1/14/2018 18:35:6
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Chịu Chết Vì Chúng Ta

Chúa Giê-xu Chịu Chết Vì Chúng Ta

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 816 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 22:2:1
Xem  Nhắn Tin
Sự Sống Trường Cửu Trong Chúa Giê-xu

Sự Sống Trường Cửu Trong Chúa Giê-xu

Rô-ma 6:22-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 685 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:27:59
Xem  Nhắn Tin
Làm Trọn Công Việc Chúa

Làm Trọn Công Việc Chúa

Ê-sai 53:4-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 987 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 11:23:26
Xem  Nhắn Tin
Quyền Năng Thập Giá

Quyền Năng Thập Giá

Rô-ma 6:22-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 671 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 1:28:1
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Chúa Giê-xu Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Ma-thi-ơ 8; Ma-thi-ơ 9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 775 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 21:21:31
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Là Gì?

Đức Tin Là Gì?

Hê-bơ-rơ 11:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 3317 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/8/2018 22:20:2
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Hê-bơ-rơ 11:1; Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1506 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 11:1:39
Xem  Nhắn Tin
Tự Do Trong Chúa Giê-xu

Tự Do Trong Chúa Giê-xu

Rô-ma 8:31-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 801 xem
Xem lần cuối 1/11/2018 10:27:30
Xem  Nhắn Tin
Vác Thập Tự Giá Mình Mà Theo Chúa

Vác Thập Tự Giá Mình Mà Theo Chúa

Ma-thi-ơ 16:24-25
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 953 xem
Xem lần cuối 1/11/2018 10:36:5
Xem  Nhắn Tin
Được Cứu Nhờ Đức Tin

Được Cứu Nhờ Đức Tin

Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1444 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 10:59:5
Xem  Nhắn Tin
Đóng Đinh Trên Thập Giá

Đóng Đinh Trên Thập Giá

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 773 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 1:8:53
Xem  Nhắn Tin
Lời Chúa Là Sự Sống

Lời Chúa Là Sự Sống

Ma-thi-ơ 11:2-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1058 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 0:55:51
Xem  Nhắn Tin
Phước Hạnh Cho Người Theo Chúa

Phước Hạnh Cho Người Theo Chúa

Thi-thiên 112:1-4
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1050 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 18:42:45
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Ê-sai 9:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1875 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 13:53:1
Xem  Nhắn Tin
Phước Trong Chúa Giê-xu Và Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đức Chúa Trời

Phước Trong Chúa Giê-xu Và Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đức Chúa Trời

Ê-sai 55:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1149 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 1:4:40
Xem  Nhắn Tin
Cơ Nghiệp Của Đức Chúa Trời

Cơ Nghiệp Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 1:17-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 853 xem
Xem lần cuối 12/31/2017 21:7:46
Xem  Nhắn Tin
Chuẩn Bị Nhận Lời Hứa

Chuẩn Bị Nhận Lời Hứa

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 652 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 23:7:13
Xem  Nhắn Tin
Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 739 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 6:59:0
Xem  Nhắn Tin
Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 746 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 6:59:55
Xem  Nhắn Tin
Nhận Lời Hứa Đắc Thắng

Nhận Lời Hứa Đắc Thắng

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 798 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 10:20:33
Xem  Nhắn Tin
Chìa Khóa Của Sự Cứu Độ

Chìa Khóa Của Sự Cứu Độ

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 683 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 9:34:1
Xem  Nhắn Tin
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:25-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 941 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 5:31:13
Xem  Nhắn Tin
Chúc Phước Đầu Năm

Chúc Phước Đầu Năm

Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1935 xem
Xem lần cuối 1/16/2018 1:56:39
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời

Lời Mời

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 785 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 11:14:33
Xem  Nhắn Tin
Tạ Ơn Thật

Tạ Ơn Thật

Thi-thiên 100
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 959 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 23:6:4
Xem  Nhắn Tin
Người Con Trai Hoang Đàng

Người Con Trai Hoang Đàng

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1278 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 0:21:5
Xem  Nhắn Tin
Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Ma-thi-ơ 24:3-14
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 954 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 19:50:33
Xem  Nhắn Tin
Chiến Thắng Những Giới Hạn

Chiến Thắng Những Giới Hạn

1 Sa-mu-ên 16:7-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1036 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 13:52:30
Xem  Nhắn Tin
Sự Tạ Ơn Sống

Sự Tạ Ơn Sống

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 967 xem
Xem lần cuối 1/11/2018 10:16:41
Xem  Nhắn Tin
Danh Ngài Là Em-ma-nu-ên

Danh Ngài Là Em-ma-nu-ên

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 816 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 16:25:30
Xem  Nhắn Tin
Phuớc Hạnh Trong Chúa

Phuớc Hạnh Trong Chúa

Giô-suê 1:8-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1181 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2018 17:28:0
Xem  Nhắn Tin
Chúa Sống Lại

Chúa Sống Lại

Giăng 24:13-25
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 687 xem
Xem lần cuối 1/10/2018 21:16:23
Xem  Nhắn Tin
Vinh Danh Mẹ

Vinh Danh Mẹ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1008 xem
Xem lần cuối 1/5/2018 9:44:29
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Đến Sự Bình An

Lời Mời Đến Sự Bình An

Sáng-thế Ký 7:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1418 xem
Xem lần cuối 1/10/2018 21:19:34
Xem  Nhắn Tin
Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1170 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 18:29:5
Xem  Nhắn Tin
Vinh Danh Cha (2007)

Vinh Danh Cha (2007)

Gia-cơ 5:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 777 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 12:3:58
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Đến Với Sự Cứu Độ

Lời Mời Đến Với Sự Cứu Độ

Sáng-thế Ký 8:13-27
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 891 xem
Xem lần cuối 1/11/2018 10:38:17
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Nhận Lấy Đất Hứa (P3)

Lời Mời Nhận Lấy Đất Hứa (P3)

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 674 xem
Xem lần cuối 1/14/2018 22:45:33
Xem  Nhắn Tin
Chiếm Lấy Miền Đất Hứa

Chiếm Lấy Miền Đất Hứa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 857 xem
Xem lần cuối 1/8/2018 15:40:59
Xem  Nhắn Tin
Ham Muốn Lời Đức Chúa Trời

Ham Muốn Lời Đức Chúa Trời

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 849 xem
Xem lần cuối 1/15/2018 3:26:19
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P1)

Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1533 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 18:9:38
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P3)

Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P3)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1382 xem
Xem lần cuối 1/14/2018 22:59:15
Xem  Nhắn Tin

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng