VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tình Yêu Cao Cả

Tình Yêu Cao Cả

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 798 xem
Xem lần cuối 4/18/2017 12:15:30
Xem  Nhắn Tin
Ơn Và Lẽ Thật Trong Chúa Jesus

Ơn Và Lẽ Thật Trong Chúa Jesus

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 775 xem
Xem lần cuối 4/20/2017 9:30:48
Xem  Nhắn Tin
Đầy Dẫy Trong Chúa Jesus

Đầy Dẫy Trong Chúa Jesus

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 692 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 11:49:55
Xem  Nhắn Tin
Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 712 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 3:13:5
Xem  Nhắn Tin
Lời Hứa Sự Sống

Lời Hứa Sự Sống

Giăng 1:29-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 642 xem
Xem lần cuối 4/10/2017 16:27:12
Xem  Nhắn Tin
Đấng Giải Đáp

Đấng Giải Đáp

Ê-sai 45:11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 859 xem
Xem lần cuối 4/6/2017 17:29:44
Xem  Nhắn Tin
Bánh Hằng Sống

Bánh Hằng Sống

Giăng 6:35-36
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 628 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 12:6:3
Xem  Nhắn Tin
Bóng Đấng Toàn Năng

Bóng Đấng Toàn Năng

Thi-thiên 91:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 932 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 10:3:21
Xem  Nhắn Tin
Con Đường Cứu Rỗi

Con Đường Cứu Rỗi

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 722 xem
Xem lần cuối 4/6/2017 17:18:32
Xem  Nhắn Tin
Sự Sống Trong Đấng Christ

Sự Sống Trong Đấng Christ

Giăng 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 783 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 12:6:1
Xem  Nhắn Tin
Sự Mầu Nhiệm Của Lẽ Thật

Sự Mầu Nhiệm Của Lẽ Thật

2 Ti-mô-thê 3:16-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 724 xem
Xem lần cuối 4/20/2017 10:23:0
Xem  Nhắn Tin
Hãy Tin Lời Của Đức Chúa Trời

Hãy Tin Lời Của Đức Chúa Trời

Giăng 1:43-51
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 677 xem
Xem lần cuối 4/15/2017 19:29:57
Xem  Nhắn Tin
Việc Lớn Của Đức Chúa Trời

Việc Lớn Của Đức Chúa Trời

Giăng 3:3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 616 xem
Xem lần cuối 4/6/2017 17:23:36
Xem  Nhắn Tin
Vâng Phục Dẫn Đến Sự Sống

Vâng Phục Dẫn Đến Sự Sống

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 614 xem
Xem lần cuối 4/29/2017 7:40:16
Xem  Nhắn Tin
Hãy Vâng Theo Ý Chúa

Hãy Vâng Theo Ý Chúa

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 624 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 10:3:14
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Của Chúa

Lời Mời Của Chúa

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 549 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 10:3:17
Xem  Nhắn Tin
Sự Tái Sanh

Sự Tái Sanh

Giăng 3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 830 xem
Xem lần cuối 4/23/2017 11:23:38
Xem  Nhắn Tin
Gia Hệ Cá Nhân với Thượng Đế

Gia Hệ Cá Nhân với Thượng Đế

Giăng 2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 585 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 10:3:19
Xem  Nhắn Tin
Những Bài Tỏ Tình Yêu của Thượng Đế

Những Bài Tỏ Tình Yêu của Thượng Đế

Ê-sai 53:3-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 948 xem
Xem lần cuối 4/28/2017 22:39:49
Xem  Nhắn Tin
Đấng Biết Chúng Ta

Đấng Biết Chúng Ta

Thi-thiên 139:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 972 xem
Xem lần cuối 4/22/2017 0:0:51
Xem  Nhắn Tin
Quyền Phép Của Sự Ngợi Tôn Chúa

Quyền Phép Của Sự Ngợi Tôn Chúa

Thi-thiên 103:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1140 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 6:11:18
Xem  Nhắn Tin
Không Còn Khát Nữa

Không Còn Khát Nữa

Giăng 4:5-14
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 752 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 8:59:48
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 755 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/23/2017 10:7:59
Xem  Nhắn Tin
Con Đường Thập Giá

Con Đường Thập Giá

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 703 xem
Xem lần cuối 4/18/2017 4:37:3
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Chịu Chết Vì Chúng Ta

Chúa Giê-xu Chịu Chết Vì Chúng Ta

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 791 xem
Xem lần cuối 4/11/2017 19:9:38
Xem  Nhắn Tin
Sự Sống Trường Cửu Trong Chúa Giê-xu

Sự Sống Trường Cửu Trong Chúa Giê-xu

Rô-ma 6:22-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 658 xem
Xem lần cuối 4/29/2017 3:59:20
Xem  Nhắn Tin
Làm Trọn Công Việc Chúa

Làm Trọn Công Việc Chúa

Ê-sai 53:4-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 962 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 9:58:50
Xem  Nhắn Tin
Quyền Năng Thập Giá

Quyền Năng Thập Giá

Rô-ma 6:22-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 644 xem
Xem lần cuối 4/28/2017 14:30:9
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Chúa Giê-xu Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu

Ma-thi-ơ 8; Ma-thi-ơ 9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 741 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 18:8:46
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Là Gì?

Đức Tin Là Gì?

Hê-bơ-rơ 11:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 3234 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2017 11:27:27
Xem  Nhắn Tin
Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Hê-bơ-rơ 11:1; Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1473 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 13:48:23
Xem  Nhắn Tin
Tự Do Trong Chúa Giê-xu

Tự Do Trong Chúa Giê-xu

Rô-ma 8:31-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 771 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 7:32:19
Xem  Nhắn Tin
Vác Thập Tự Giá Mình Mà Theo Chúa

Vác Thập Tự Giá Mình Mà Theo Chúa

Ma-thi-ơ 16:24-25
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 910 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 8:21:54
Xem  Nhắn Tin
Được Cứu Nhờ Đức Tin

Được Cứu Nhờ Đức Tin

Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1384 xem
Xem lần cuối 4/18/2017 3:27:56
Xem  Nhắn Tin
Đóng Đinh Trên Thập Giá

Đóng Đinh Trên Thập Giá

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 737 xem
Xem lần cuối 4/16/2017 3:44:0
Xem  Nhắn Tin
Lời Chúa Là Sự Sống

Lời Chúa Là Sự Sống

Ma-thi-ơ 11:2-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1029 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 5:30:21
Xem  Nhắn Tin
Phước Hạnh Cho Người Theo Chúa

Phước Hạnh Cho Người Theo Chúa

Thi-thiên 112:1-4
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1010 xem
Xem lần cuối 4/4/2017 14:11:20
Xem  Nhắn Tin
Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Ê-sai 9:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1755 xem
Xem lần cuối 4/28/2017 5:24:19
Xem  Nhắn Tin
Phước Trong Chúa Giê-xu Và Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đức Chúa Trời

Phước Trong Chúa Giê-xu Và Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đức Chúa Trời

Ê-sai 55:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1096 xem
Xem lần cuối 4/11/2017 1:52:23
Xem  Nhắn Tin
Cơ Nghiệp Của Đức Chúa Trời

Cơ Nghiệp Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 1:17-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 825 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 13:48:34
Xem  Nhắn Tin
Chuẩn Bị Nhận Lời Hứa

Chuẩn Bị Nhận Lời Hứa

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 622 xem
Xem lần cuối 4/16/2017 13:54:38
Xem  Nhắn Tin
Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 712 xem
Xem lần cuối 4/16/2017 14:41:16
Xem  Nhắn Tin
Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 724 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 12:23:51
Xem  Nhắn Tin
Nhận Lời Hứa Đắc Thắng

Nhận Lời Hứa Đắc Thắng

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 773 xem
Xem lần cuối 4/16/2017 6:13:40
Xem  Nhắn Tin
Chìa Khóa Của Sự Cứu Độ

Chìa Khóa Của Sự Cứu Độ

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 660 xem
Xem lần cuối 4/17/2017 15:57:21
Xem  Nhắn Tin
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:25-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 910 xem
Xem lần cuối 4/16/2017 5:56:39
Xem  Nhắn Tin
Chúc Phước Đầu Năm

Chúc Phước Đầu Năm

Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1907 xem
Xem lần cuối 4/28/2017 8:29:46
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời

Lời Mời

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 747 xem
Xem lần cuối 4/28/2017 10:37:43
Xem  Nhắn Tin
Tạ Ơn Thật

Tạ Ơn Thật

Thi-thiên 100
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 932 xem
Xem lần cuối 4/22/2017 3:57:46
Xem  Nhắn Tin
Người Con Trai Hoang Đàng

Người Con Trai Hoang Đàng

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1248 xem
Xem lần cuối 4/17/2017 17:30:8
Xem  Nhắn Tin
Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Những Dấu Lạ Của Thời Kỳ

Ma-thi-ơ 24:3-14
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 915 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 15:49:18
Xem  Nhắn Tin
Chiến Thắng Những Giới Hạn

Chiến Thắng Những Giới Hạn

1 Sa-mu-ên 16:7-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1010 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 8:36:19
Xem  Nhắn Tin
Sự Tạ Ơn Sống

Sự Tạ Ơn Sống

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 922 xem
Xem lần cuối 4/21/2017 3:31:44
Xem  Nhắn Tin
Danh Ngài Là Em-ma-nu-ên

Danh Ngài Là Em-ma-nu-ên

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 787 xem
Xem lần cuối 4/12/2017 12:53:2
Xem  Nhắn Tin
Phuớc Hạnh Trong Chúa

Phuớc Hạnh Trong Chúa

Giô-suê 1:8-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/8/2017 6:10:51
Xem  Nhắn Tin
Chúa Sống Lại

Chúa Sống Lại

Giăng 24:13-25
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 664 xem
Xem lần cuối 4/20/2017 8:18:11
Xem  Nhắn Tin
Vinh Danh Mẹ

Vinh Danh Mẹ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 976 xem
Xem lần cuối 4/22/2017 6:14:36
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Đến Sự Bình An

Lời Mời Đến Sự Bình An

Sáng-thế Ký 7:1-5
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1394 xem
Xem lần cuối 4/14/2017 6:39:26
Xem  Nhắn Tin
Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1115 xem
Xem lần cuối 4/11/2017 15:55:36
Xem  Nhắn Tin
Vinh Danh Cha (2007)

Vinh Danh Cha (2007)

Gia-cơ 5:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 739 xem
Xem lần cuối 4/11/2017 17:6:7
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Đến Với Sự Cứu Độ

Lời Mời Đến Với Sự Cứu Độ

Sáng-thế Ký 8:13-27
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 869 xem
Xem lần cuối 4/27/2017 1:40:11
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Nhận Lấy Đất Hứa (P3)

Lời Mời Nhận Lấy Đất Hứa (P3)

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 648 xem
Xem lần cuối 4/13/2017 8:4:11
Xem  Nhắn Tin
Chiếm Lấy Miền Đất Hứa

Chiếm Lấy Miền Đất Hứa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 827 xem
Xem lần cuối 4/19/2017 18:58:28
Xem  Nhắn Tin
Ham Muốn Lời Đức Chúa Trời

Ham Muốn Lời Đức Chúa Trời

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 818 xem
Xem lần cuối 4/21/2017 6:25:0
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P1)

Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1509 xem
Xem lần cuối 4/16/2017 0:42:29
Xem  Nhắn Tin
Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P3)

Lời Mời Sống Với Lẽ Thật (P3)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1356 xem
Xem lần cuối 4/22/2017 5:50:10
Xem  Nhắn Tin

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng