VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Ở Cùng Chúng Ta

2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 400 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 15:15:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Cớ Danh Ngài

Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 4:24:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ý Nghĩa Của Giáng Sinh Thật

Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 421 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 22:42:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Đấng Phục Hồi

Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Faber
C:11/1/2015; 433 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 9:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đấng Dẫn Lối

Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 10:8:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Đấng Cung Cấp

Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 622 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 22:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy Chúa Trong Mọi Sự

Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12
Pastor Michael Faber
C:8/2/2015; P: 8/3/2015; 635 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 15:13:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúng Ta Có Quên Đi Lòng Kính Sợ Chúa?

Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 481 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:21:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đưọc Chọn Trước Khi Đưọc Tạo Dựng

Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 316 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 13:34:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Đàn Bà Bên Giếng

Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 347 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 16:35:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.