VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 758 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/29/2022 17:43:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 538 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2022 14:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 729 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 15:11:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Faber
C:11/1/2015; 699 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 10:38:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 677 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/5/2022 2:32:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 983 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 18:40:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12
Pastor Michael Faber
C:8/2/2015; P: 8/3/2015; 981 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/30/2022 2:9:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 806 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 10:13:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 625 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 19:55:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 652 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 15:0:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.