VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 1072 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 5:56:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 1252 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 5:7:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 1040 xem 6 lưu
Xem lần cuối 24.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1524 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 20:32:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1526 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 3:57:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1332 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 3:57:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1785 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 8:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 1074 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 9:19:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 896 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 7:32:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 741 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 5:14:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.