VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

1 Các Vua 19:16b-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/25/2018; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 5:49:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 349 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/10/2021 10:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 469 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 4:51:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:1-4; Ê-sai 32:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/28/2018; 433 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 4:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 602 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 1:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1.28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/14/2018; 374 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 14:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 407 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/8/2021 21:15:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 46:9-10; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/31/2017; 432 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 18:50:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 391 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/8/2021 7:22:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 494 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 14:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.