VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/26/2017; 519 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 2:25:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 12:10a; 1 Ti-mô-thê 6:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 283 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 19:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:17-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 14:6:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 18:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/17/2017; 424 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:2:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 415 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 14:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 532 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/9/2020 4:45:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 278 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 22:37:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/10/2017; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 11:33:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 414 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 11:13:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.