VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Ê-phê-sô 6:2; Châm-ngôn 20:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 1267 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/4/2024 13:17:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 977 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/7/2024 6:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-33
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 832 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 18:52:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:21; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 829 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 7:59:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/15/2018; P: 4/16/2018; 794 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 15:26:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/8/2018; P: 4/12/2018; 823 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 16:44:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/1/2018; P: 4/3/2018; 918 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 2:18:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2018; 956 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 6:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 784 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 13:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/4/2018; 1149 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 3:51:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 74  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.