VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 199 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:33:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:5/6/2018; 873 xem 40 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:32:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/22/2018; P: 4/23/2018; 438 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:32:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:11-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/6/2017; 459 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:32:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/7/2007; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:32:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 545 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:30:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/17/2012; 976 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:29:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17; Ga-la-ti 6:10
Minh Nguyên
C:5/10/2020; P: 5/16/2020; 323 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:28:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:33-34; Các Quan Xét 7:1-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/6/2012; 1185 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:28:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Pastor Doyle Braden
C:6/3/2018; P: 6/4/2018; 639 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:28:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  121 / 192  Tiếp  Cuối

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.