VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/29/2012; 1201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:13:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:11-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/17/2013; 432 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:13:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2003; 356 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:12:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 576 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/5/2020; P: 7/14/2020; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:11:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2060 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:10:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/15/2018; P: 7/18/2018; 365 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:10:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-8
Mục Sư Phan Minh Hội
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 865 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:8:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 246 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:7:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/25/2006; 2888 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:5:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  121 / 154  Tiếp  Cuối

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.