VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 14:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 153 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/30/2014; 905 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:50:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:41
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/6/2009; 934 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:50:19
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 245 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36–47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/30/2019; 242 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:48:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 391 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:48:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:48:20
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 5:12-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/25/2017; 487 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:48:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 28:9-12,19-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 320 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:47:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:18; Gia-cơ 4:6; Ê-phê-sô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 530 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:47:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 248  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.