VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đối Phó Với Những Kẻ Đối Địch

1 Giăng 2:20-25,27
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:6/3/2018; P: 6/8/2018; 336 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nếp Sống Của Người Lữ Hành Trên Đất

Nếp Sống Của Người Lữ Hành Trên Đất

Hê-bơ-rơ 11:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1011 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:20:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Uy Tín của Lời Nói

Uy Tín của Lời Nói

Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/25/2009; 1676 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:20:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Muốn Ở Cùng Chúng Ta

Chúa Muốn Ở Cùng Chúng Ta

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-6
Truyền Đạo Hồ Long
C:6/26/2016; P: 7/7/2016; 948 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:19:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên

Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 448 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:19:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vượt cản trở để tiến lên

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/22/2003; 431 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:19:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới - Sức Mới

Ê-sai 40:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/15/2012; 1510 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:19:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xây Dựng Cách Nào? (Phần 1)

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:9/11/2016; P: 9/18/2016; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:18:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chức Lãnh Đạo

1 Ti-mô-thê 3:8-13
Rev. Doug Kellum
C:1/8/2012; 397 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:18:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 426 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 211  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.