VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2311 xem 34 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:41:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2009; 4181 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:39:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-56
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/29/2013; 1748 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:38:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 25:23; Sáng-thế Ký 25:28; Sáng-thế Ký 27:41-28:5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/17/2009; 775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:36:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 1022 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:34:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2013; 2068 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:34:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2008; 3711 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:33:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 673 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:32:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/8/2017; 1143 xem 26 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:31:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:3-11; Công-vụ các Sứ-đồ 4:27-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/1/2018; P: 7/2/2018; 348 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:31:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 104  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.