VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 11:23-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 21:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/12/2014; 649 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 21:0:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 20:59:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1576 xem
Xem lần cuối 3/25/2019 20:56:23
Xem  Chia sẻ
Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/29/2012; 378 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 20:56:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Nguyễn Thành An
C:10/14/2007; 2049 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 20:55:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 3488 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 20:54:24
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/24/2013; 811 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 20:53:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/17/2011; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 20:53:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/18/2014; 876 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 20:52:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 163  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.