VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Giăng 4:19-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/22/2013; 1965 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:19:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2010; 1835 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:18:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:22-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/17/2013; 1006 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:18:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Pastor Michael Faber
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 325 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1120 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:16:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 528 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:4; Thi-thiên 32:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 268 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:14:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:6-7
Mục Sư Cao Bảo Tài
C:10/9/2016; P: 10/13/2016; 1014 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:13:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:2/21/2016; P: 4/26/2016; 669 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 417 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:8:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 148  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.