VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 214 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:15:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2014; 651 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:15:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2014; 1250 xem 29 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 2183 xem 54 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:11:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 843 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:9:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 638 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:8:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 198 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:8:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/28/2008; 4063 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:6:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 123:0-125:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 900 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:3:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 27
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 1140 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:1:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 87  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.