VietChristian
VietChristian
svtk.net
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 624 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:44:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2446 xem 38 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:42:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2005; 812 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:42:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:9/23/2007; 3378 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:42:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Khải-huyền 15:3; 1 Giăng 1:9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/27/2018; P: 6/6/2018; 1035 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:41:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13; Mác 10:45
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2009; 1773 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:40:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/29/2021; P: 8/31/2021; 651 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2008; 3411 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:38:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 9:5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/10/2016; P: 9/14/2016; 839 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:38:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 2468 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:37:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 162  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.