VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 1038 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 4:53:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 768 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 12:50:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 741 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:52:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:16-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/1/2014; 913 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 6:4:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/25/2014; 589 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 5:45:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:8-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/18/2014; 714 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 4:52:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/4/2014; 685 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 19:38:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/20/2014; 706 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 4:52:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/13/2014; 490 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 21:24:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/6/2014; 665 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 21:24:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.